Alexander Tour ИнформацияКАТЕГОРИИ ОФЕРТИ
НАЧАЛО > Общи условия

Общи условия за резервация

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА, КОЯТО НЕ Е ОРГАНИЗИРАНО
ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА СЪГЛАСНО ЗТ

 

1. Процедура за резервация

1.1. Изпращане на запитване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Запитването може да бъде направено по телефон, факс, интернет или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, както и в офисите на оторизираните агенти.

1.2. След получаване на оферта от страна на ТУРОПЕРАТОРА или оторизираните агенти, в зависимост от условията за резервация на конкретния продукт, следва да бъде извършено предварително плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ започва процедурата по резервация след постъпване на предварителното плащане по т. 1.2.

1.4. Всяка резервация следва да бъде писмено потвърдена от страна на ТУРОПЕРАТОРА или оторизираните агенти.

1.5. Важно! Превеждането на сумата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ не гарантира резервация. В случай, че резервацията, не може да бъде потвърдена, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, полученото предварително плащане може да бъде пренасочено към друга туристическа услуга, предлагана от ТУРОПЕРАТОРА, или незабавно (в рамките на 24 часа) сумата да бъде възстановена в брой или по банков път, в зависимост от начина на заплащане на услугата. 

1.6. Резервацията се счита за валидна след подписване на бланка за записване /резервационна бланка/ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и внасяне на депозит, както е упоменато в т. 1.2.

 

2. Условия за плащане

2.1. Плащането се извършва в български лева - в брой, с дебитна карта или по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА.

2.2. За всички резервации на хотелски услуги за 1 (една) нощувка при цена под 50 лв. на помещение се начислява еднократна такса резервация в размер на 6,00 лева на помещение.

2.3. Депозит: В случай, че не е упоменато друго, размерът на депозита (предварителното плащане) е 50% от общата цена на резервацията. 

2.4. Окончателно плащане: В случай, че не е упоменато друго, окончателното плащане следва да бъде извършено съгласно сроковете, посочени в резервационната бланка.

2.5. За резервации, осъществени по промоционални цени или при валидни ранни записвания, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се информира за условията на плащане от служител на ТУРОПЕРАТОРА или оторизираните агенти. 


3. Документи за настаняване

3.1. След постъпване на окончателното плащане по сметката на ТУРОПЕРАТОРА, последният следва да издаде ваучер за настаняване, който да бъде представен от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на рецепцията на конкретния хотел по резервацията.

3.2. Ваучерът може да бъде получен в офиса на ТУРОПЕРАТОРА и оторизираните агенти, както и по електронна поща. 

3.3. Ваучерът следва да съдържа информация за резервацията, данни на гостите, както и име, адрес и категория на хотела.4. Задължения и отговорности

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършил 18 години).

4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да провери своята резервация и да се увери, че всички подробности и данни, посочени в нея, са точни.

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за валидността на личните си документи (лична карта) и декларира, че посочените от него в резервационната бланка данни са верни.

4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави услугите, описани в резервационната бланка, без да се ангажира със задоволяването на специфични изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за които не е предварително уведомен.

4.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение на специфични изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което не произтича и не зависи пряко от него.

4.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при неизпълнение на посоченото в резервационната бланка, дължащо се на форсмажорни обстоятелства, промяна или анулация от страна на хотелиери или други причини по чл. 39 ал.3 от ЗТ (Закон за Туризма).

 

5. Анулации

В случай на отказ от пътуването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случай, че не са упоменати други условия, касаещи конкретната резервация, той се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойка както следва:

5.1. При отказ в срок до 10 (десет) дни преди датата на настаняване: в размер на капарото;

5.2. При отказ в срок от 10 (десет) до 7 (седем) дни преди датата на настаняване: 70% от цялата сума;

5.3. При отказ в срок от 6 (шест) до 3 (три) дни преди датата на настаняване: 80% от цялата сума;

5.4. При отказ в срок по-малък от 3 (три) дни преди датата на настаняване: 100% от цялата сума;

5.5. Такса резервация не се възстановява.

 

6. Рекламация

6.1. Всички спорове по изпълнение на посоченото в договора (резервационната бланка)  ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд. 

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по съответния договор (резервационна бланка), ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите на място, както и незабавно да уведоми в писмен вид ТУРОПЕРАТОРА или неговият представител на място, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.3. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението в 14 /четиринадесет / дневен срок след завършване на туристическото пътуване, предмет на договора. В случай, че рекламацията бъде предявена устно, то Туроператорът съставя и заедно с Потребителят подписват протокол за предявената рекламация.

6.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе становище по рекламацията в 30/тридесет/ дневен срок от датата на получаването й. ТУРОПЕРАТОРЪТ оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по реда на чл.4.2.